Privacyverklaring

AKL Training, gevestigd aan Thomsonlaan 176, 2565 JJ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://akltraining.nl
 • Thomsonlaan 176, 2565 JJ Den Haag
 • +31 70 74 400 88

Persoonsgegevens die wij verwerken

AKL Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. AKL Training legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen, workshops of opleiding of ander materiaal om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten. Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit doorgeven via info@akltraining.nl. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een inschrijving via deze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akltraining.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AKL Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatie die in het kader van een training, opleiding of individuele begeleiding aan AKL Training wordt verstrekt. Dit valt onder het beroepsgeheim van de trainer, coach, opleider en bureau assistent.

Geautomatiseerde besluitvorming

AKL Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AKL Training) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AKL Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Je contactgegevens slaan we op in Outlook. Een backup hiervan wordt periodiek opgeslagen op een beveiligde server in ons eigen kantoorpand. Als je je via een deelnameformulier inschrijft, verstuur je jouw inschrijving en persoonsgegevens via een beveiligde pagina, waardoor derden jouw gegevens niet kunnen inzien. Wij bewaren een kopie van het ingevulde formulier maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen, eventuele vervolgtrainingen en afwikkeling van eventuele klachten. Wil je niet dat wij jouw gegevens voor dit doel bewaren, geef dit dan aan ons door. Facturen worden opgeslagen totdat de factuurafhandeling volledig is verricht. Factuurgegevens worden gewist nadat de wettelijke bewaartermijn zoals de Belastingdienst deze voorschrijft, is verstreken.

Delen van persoonsgegevens met derden

We gaan vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens en verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AKL Training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of bij de Cookie-vraag klikken op “niet akkoord”. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AKL Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@akltraining.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. AKL Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AKL Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@akltraining.nl

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Vragen?

Stuur gerust een e-mail. Je hoort zo snel mogelijk van ons.

Vul je zoekopdracht in.